Zorgbedrijf Meetjesland, een thuis voor jou

vacature zorgkundige

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een persoon die een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoners kan creëren
en dit door het verlenen van optimale en deskundige hulp en verzorging. Je werkt in een team met andere
verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers.

PLAATS IN HET ORGANOGRAM

Je werkt in een verplegings- en verzorgingsteam onder het toezicht van de verpleegkundigen en onder de leiding van de
hoofdverple(e)g(st)er en gegradueerde verple(e)g(st)er. Je hebt geen ondergeschikten.

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE

Het creëren van een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bejaarden, door het verlenen van optimale
en deskundige hulp en verzorging.

FUNCTIE-INHOUD

t.a.v. de bewoners

 • observeren van en (in overleg met de verpleegkundige) ingaan op de dagelijkse lichamelijke, geestelijke en
 • sociale behoeften van de bewoners;
 • het creëren van gespreksmomenten, waarbij ingegaan wordt op de individuele beleving van de bewoner en
 • op zijn persoonlijke levensgeschiedenis;
 • de bejaarden indien nodig helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven (eten en drinken, toilet maken,
 • zich kleden, zich verplaatsen, enz.);
 • instaan voor de sanitaire en hygiënische verzorging van de bejaarden;
 • het uitvoeren van verzorgingshandelingen volgens de richtlijnen van het medisch dossier;
 • instaan voor de bedeling en de herstelling van het persoonlijk linnen van de bewoners;
 • meehelpen activeren van de bejaarden;
 • observeren van en toezicht houden op demente bejaarden;

t.a.v. familie en bezoekers

 • opvangen van familie en bezoekers;
 • hen informeren en hun vragen beantwoorden (binnen de grenzen van het beroepsgeheim);
 • opvangen en doorgeven van klachten aan hoofdverple(e)g(st)er / bestuurder;
 • betrekken van familie en bezoekers bij het dagelijkse leven in de instelling;

t.a.v. de artsen

 • de arts bijstaan;
 • instructies en informatie noteren;

t.a.v. medewerk(st)ers en collega's op de eigen dienst

 • verrichte dagelijkse zorgen aftekenen en specifieke problemen noteren in het medisch dossier;
 • getrouwe en volledige (mondelinge en schriftelijke) overdracht van informatie aan collega's van de volgende ploeg, en zichzelf actief informeren over de belangrijkste observaties gedaan door collega's van de vorige ploegen;
 • actief participeren aan werkoverleg en bewonersbesprekingen;

t.a.v. van collega's van andere afdelingen en diensten

 • betrokken personeelsleden en bevoegden informeren over voor hen belangrijke observaties gedaan tijdens het uitoefenen van de functie;

t.a.v. de hoofdverple(e)g(st)er

 • mondeling en schriftelijk rapporteren van bevindingen m.b.t. de dienstverlening aan de bewoners en de interne samenwerking, vastgesteld tijdens de uitoefening van de functie;

Profiel

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking: dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister. Als op het uittreksel een ongunstige vermelding voorkomt, dan mag u dit schriftelijk toelichten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Aanwervingsvoorwaarden:

Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het uitoefenen van de functie van zorgkundige. Je beschikt bovendien over een visum als zorgkundige.

Aanbod

Loonelementen

Je wordt bezoldigd op grond van de salarisschaal C1 – C2 (zie pagina 7 van de infobrochure voor de uitgewerkte salarisschaal, de bedragen worden verhoogd met de huidige index 167,34 %). Op vraag kan een loonsimulatie bezorgd worden om een zicht te krijgen op de maandelijkse uitbetaling.


Knelpuntberoep: Beroepservaring uit de openbare sector en relevante beroepservaring uit de privésector en als zelfstandige wordt volledig overgenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring uit de openbare sector, privésector en als zelfstandige wordt ook integraal overgenomen voor het bepalen van de schaalanciënniteit. Deeltijdse diensten die werden gepresteerd voor 2008, worden gedeeltelijk verrekend.

Extralegale voordelen

Hospitalisatieverzekering (mogelijkheid om aan te sluiten tot de collectieve verzekering, de premie wordt gedurende het eerste jaar tewerkstelling zelf ten laste genomen)

Maaltijdcheques met een zichtwaarde van € 7 (werkgeversaandeel: € 5,91)

Fietsvergoeding van 23 cent per kilometer

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer

Een aantrekkelijke verlof- en feestdagenregeling (23 verlofdagen en 11 feestdagen per jaar)

Bijkomende vergoedingen
Je krijgt een toeslag voor prestaties op zaterdag, zondag, feestdag, avond en nacht.

Arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanmaatregelen:
Je hebt recht op de eindeloopbaanmaatregelen vanaf de leeftijd van 45 jaar. Dit is een vrijstelling van arbeidsprestaties van 2, 4 of 6 uren per week (voor een voltijdse betrekking).